Garanti

Sonys garanti

Sonys garanti- och villkorsregler för konsumentprodukter

Bäste kund,

Vi tackar för ditt inköp av denna Sony-produkt och vi hoppas att du kommer att få glädje av den.

Om produkten av någon anledning skulle behöva garantiservice ber vi dig kontakta din återförsäljare eller något av våra auktoriserade serviceställen (ASN) inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), eller andra länder som anges i denna garanti eller medföljande broschyrer (Garantiområde). Information om våra ASN-medlemmar finns till exempel i våra produktkataloger. För att undvika onödiga problem eller besvär rekommenderar vi att du läser igenom bruksanvisningen noga innan du kontaktar återförsäljaren eller något av våra auktoriserade serviceställen.

Din garanti

Denna garanti gäller för den Sony-produkt som medföljdes av garantikortet och var inköpt inom Garantiområdet.

Sony garanterar genom denna garanti att produkten är fri från material- och tillverkningsfel från den ursprungliga inköpsdagen under en period av ett (1) år. Det Sony-företag som tillhandahåller och följer denna garanti anges i denna garanti eller i medföljande broschyr under det land där du söker garantiservice.

Om produkten fastställs som felaktig under garantiperioden (vid datumet för ursprungligt inköp) på grund av material- och tillverkningsfel kommer Sony eller en ASN-medlem i Garantiområdet att utan kostnad för arbete eller komponenter att reparera eller (efter Sonys eget gottfinnande) ersätta produkten eller dess defekta komponenter enligt de villkor som anges nedan. Sony och ASN-medlemmar kan ersätta felaktiga produkter eller komponenter med nya eller återreparerade produkter eller komponenter. Alla produkter och komponenter som ersätts kommer att ägas av Sony.

Villkor

 1. Garantiservice tillhandahålls endast då ursprunglig faktura eller inköpskvitto (med uppgift om inköpsdatum, modellnamn och återförsäljarens namn) inlämnas tillsammans med den defekta produkten inom garantiperioden. Sony och ASN- medlemmar kan vägra kostnadsfri garantiservice om ovanstående dokument inte inlämnas eller om de är ofullständiga eller oläsliga. Denna garanti gäller inte om produktens modellnamn eller serienummer har ändrats, raderats, avlägsnats eller blivit oläsligt.

 2. För att undvika att avtagbar datalagringsmedia eller tillbehör skadas, tappas bort eller raderas, måste du avlägsna dessa innan du skickar in din produkt för garantiservice.

 3. Denna garanti täcker inte transportkostnader eller risker i samband med transport av din produkt till och från Sony eller en ASN-medlem.

 4. Denna garanti täcker inte:
  1. regelbundet underhåll och reparation eller byte av komponenter till följd av onormalt slitage och nötning.

  2. konsumtionsvaror (komponenter som normalt kräver regelbunden ersättning under produktens livstid, till exempel icke uppladdningsbara batterier, bläckpatroner, stylus, glödlampor osv.)

  3. skador eller fel som orsakas av att produkten används, drivs eller behandlas på ett sätt som inte överensstämmer med normal personlig eller enskild användning.

  4. skador på eller ändringar av produkten som en följd av:
   1. felaktig användning, inklusive:

    -behandling som leder till fysiska, kosmetiska eller ytliga skador på eller ändringar av produkten eller skador på flytande kristaller
    -försummelse att installera eller använda produkten för dess normala syfte eller i enlighet med Sonys anvisningar avseende korrekt installation och användningnce.
    - försummelse att underhålla produkten i enlighet med Sonys anvisningar avseende korrekt underhåll
    - installation eller användning av produkten på ett sätt som inte överensstämmer med de tekniska föreskrifter eller säkerhetsföreskrifter som gäller i det land där den installerats eller används

   2. virusinfektioner eller användning av produkten tillsammans med programvara som inte levererats med produkten eller programvara som är felaktigt installerad.

   3. felaktigheter eller andra problem hos de system som produkten används eller är införlivad med förutom de av Sonys produkter som har utformats för att användas med produkten.

   4. användning av produkten tillsammans med tillbehör, kringutrustning och andra produkter av sådan sort, skick och standard som inte följer Sonys föreskrifter.

   5. reparation eller försök till reparation av personer som inte är tillhör Sony eller ASN.

   6. justeringar eller anpassningar utan föregående skriftligt samtycke från Sony, inklusive:

    - uppgradering av produkten utanför de specifikationer eller funktioner som beskrivs i bruksanvisningen, eller.
    - modifieringar av produkten för att den ska följa nationella eller lokala tekniska föreskrifter eller säkerhetsföreskrifter i andra länder än dem som produkten utformades och tillverkades för

   7. vanvård

   8. olyckor, brand, vätska, kemikalier, andra ämnen, översvämning, vibrationer, överdriven värme, felaktig ventilation, överspänning, överdriven eller felaktig inmatningseffekt, radioaktivitet, elektriska urladdningar inklusi.
 5. Denna garanti täcker endast produktens maskinvara. Den täcker inte programvara (från Sony eller annan) som ett licensavtal för slutanvändaren eller separata garantimeddelanden eller uteslutanden tillhandahålls för, eller är avsedda att gälla.

Uteslutanden och begränsningar

Förutom vad som har angetts ovan ger Sony inga garantier (uttalade, implicerade, stadgeenliga eller andra) angående produktens eller medföljande eller integrerade programvaras kvalitet, prestanda, exakthet, lämplighet för ett visst syfte eller annat. Om detta uteslutande inte tillåts eller inte tillåts helt av tillämplig lagstiftning utesluter eller begränsar Sony sina garantier endast så mycket som tillämplig lagstiftning tillåter. Alla garantier som inte kan uteslutas helt kommer att begränsas (så långs som tillämplig lagstiftning tillåter) till denna garantis giltighetstid.

Sonys enda förpliktelse enligt denna garanti är att reparera eller ersätta produkter enligt dessa garantivillkor. Sony är inte ansvarskyldig för någon skada i förhållande till produkter, service, denna garanti eller annat, inklusive - ekonomiska eller immateriella skador – det pris som betalades för produkten – förlust av vinst, inkomst, data, nöje eller användning av produkten eller associerad produkt – indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador. Detta gäller vare sig skadan avser:

 1. försämrad drift eller ingen drift av produkten eller associerade produkter på grund av felaktigheter eller otillgänglighet när produkten befinner sig hos Sony eller ASN-medlem, vilket ledde till driftstopp, tidsförlust eller avbrott i affärer.

 2. felaktig utdata från produkten eller associerade produkter.

 3. skada på eller förlust av programvara eller avtagbar datalagringsmedia, eller.

 4. virusinfektioner eller andra orsaker.

Detta gäller skador under all rättslig ordning, inklusive försummelse eller andra kränkningar, kontraktsbrott, uttryckt eller implicerad garanti, och strikt ansvarskyldighet (till och med när Sony eller en ASN-medlem har underrättats om möjligheten till sådana skador).

Där tillämplig lagstiftning inte tillåter eller begränsar dessa uteslutanden, utesluter eller begränsar Sony sin ansvarsskyldighet endast så mycket som tillämplig lagstiftning tillåter. Till exempel förbjuder vissa länder uteslutande eller begränsning av skador till följd av försummelse, grov försummelse, medveten misskötsel, bedräglighet och liknande handlingar. Sonys ansvarsskyldighet enligt denna garanti kommer i inga fall att överskrida det pris som betalades för produkten, men om tillämplig lag endast tillåter högre begränsningar av ansvarsskyldighet, gäller de högre begränsningarna.

Dina juridiska rättigheter

Konsumenter har vissa juridiska (lagstadgade) rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning i samband med försäljning av konsumtionsvaror. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och inte heller de rättigheter som inte kan uteslutas eller begränsas, och inte heller rättigheter i förhållande till den person som du köpte produkten från. Du kan hävda dina eventuella rättigheter enligt ditt eget gottfinnande.

Sony Nordic (Sweden), Filial till
Filial till Sony Europe B.V. (NL)
Torshamnsgatan 20
SE-164-40 Kista
Tel: +46 (0) 858769220
E-mail: support@sony.se

Nedladdning av Sonys fullständiga garanti- och villkorsregler

Sonys fullständiga garanti och villkor för konsumentprodukter [pdf - 21,3 Kb]